Hãy dịch chuyển khắp Nhật Bản cùng GINZA WiFi

Chính sách người dùng

Chương I- Quy định chung

Điều 1 (Áp dụng)

Quy định sử dụng dịch vụ GINZA WiFi Rental (bên dưới gọi là “Điều khoản gốc”), được định nghĩa là các điều khoản được áp dụng thống nhất giữa Công ty TNHH Mobile Planning  (bên dưới gọi là “Công ty” ) – là nơi cung cấp các dịch vụ cho thuê các thiết bị wifi bỏ túi「GINZA WiFi Rental」 ( bên dưới gọi là “Dịch vụ”),  và người sử dụng dịch vụ ( bên dưới gọi là “Người ký kết hợp đồng”).

Điều 2  (Định nghĩa thuật ngữ)

Trong điều khoản gốc, sẽ có các định nghĩa thuật ngữ sử dụng theo như bên dưới. 

 1. Hợp đồng sử dụng: Tên gọi chung cho các hợp đồng sử dụng dịch vụ này.
 2. Người ký kết hợp đồng: Người dùng dịch vụ này đã ký hợp đồng sử dụng với công ty.
 3. Bộ thiết bị cho thuê: Bộ thiết bị hoàn chỉnh cần thiết để sử dụng dịch vụ, bao gồm loại thiết bị truyền tải dữ liệu, các phụ kiện đi kèm, thẻ SIM, hộp đựng. 

Điều 3 (Mục đích sử dụng)

Người ký kết hợp đồng, chỉ sử dụng dịch vụ hợp pháp với mục đích truyền tin theo chức năng chính của thiết bị thuê.

Điều 4  ( Tên và quyền sở hữu)

Dịch vụ này là dịch vụ cho thuê, quyền sở hữu thiết bị cho thuê và tên đường truyền tín hiệu của dịch vụ này thuộc về Công ty.

Điều 5 ( Thay đổi điều khoản)

Công ty có quyền thay đổi các điều khoản trong hợp đồng sử dụng mà không cần có sự đồng ý của Người ký kết hợp đồng. Trong trường hợp thay đổi, Công ty sẽ thông báo cho Người ký kết hợp đồng về các điều khoản sửa đổi theo quy định tại Điều 7, sau đó, các điều khoản thay đổi sẽ được áp dụng thực hiện.

Điều 6 (Thay đổi nội dung dịch vụ)

Công ty có quyền thay đổi mà không cần có sự đồng ý của Người ký kết hợp đồng các nội dung dịch vụ. 
Ví dụ : phí sử dụng cơ bản, cước phí điện thoại, cước phí truyền tin, cước phí cố định và phí sử dụng hàng tháng, nội dung giảm giá dịch vụ các loại thiết bị , các loại cước phí hoặc các chi phí kèm theo dịch vụ v.v… Trong trường hợp thay đổi, Công ty sẽ thông báo cho Người ký kết hợp đồng về các điều khoản sửa đổi theo quy định tại Điều 7, sau đó, các điều khoản thay đổi sẽ được áp dụng thực hiện.

Điều 7 (Phương thức thông báo)

Liên quan đến Dịch vụ và Hợp đồng sử dụng dịch vụ, phương thức mà công ty sử dụng để thông báo đến Người ký kết hợp đồng là qua văn bản, email, v.v… hoặc đăng trên trang web do Công ty quản lý điều hành, hoặc do phương thức Công ty chỉ định.

Điều 8 (Thay đổi thông tin Người ký kết hợp đồng)

 1. Trường hợp Người ký kết hợp đồng thay đổi nội dung như tên/ nơi ở/ liên lạc v.v…(Trường hợp sáp nhập công ty hoặc chia tách công ty), hãy thông báo và gửi kèm hồ sơ nội dung chứng thực thay đổi tương ứng đến Công ty chúng tôi trong vòng 1 tuần. 
 2. Trường hợp Người ký kết hợp đồng phớt lờ điều khoản trên, thì những nội dung trước khi thay đổi mà Người ký kết hợp đồng đã đăng ký như tên/ nơi ở/ liên lạc v.v… toàn bộ sẽ được gửi về Người ký kết hợp đồng theo văn bản, email v.v…mà đã được cung cấp tại thời điểm đó..

Chương II – Hợp đồng

Điều 9 ( Việc đăng ký Thiết bị cho thuê)

 1. Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Người ký kết hợp đồng phải đồng ý với những điều khoản giải thích quan trọng và Điều khoản gốc trước; tiếp theo đó, sẽ thực hiện theo phương thức hợp đồng và phương thức thanh toán mà Công ty đã quy định. 
 2. Công ty sẽ không chấp nhận việc đăng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ nếu rơi vào những trường hợp sau.

Trong các trường hợp bên dưới, tương ứng nội dung từ chối cho thuê dịch vụ, Công ty sẽ gửi thông báo đến quý khách.

 1. Khi có lý do hợp lý chứng minh là người đăng ký có khả năng vi phạm Hợp đồng sử dụng.
 2. Khi người đăng ký có khả năng phớt lờ trách nhiệm thanh toán chi phí trên Hợp đồng sử dụng.
 3. Khi người đăng ký cung cấp thông tin sai sự thật trên hồ sơ đăng ký Hợp đồng.
 4. Khi có khả năng sử dụng Dịch vụ trái với thuần phong mỹ tục hoặc phạm pháp.
 5. Khi người đăng ký có khả năng sử dụng dịch vụ theo cách gây tổn thất lên Dịch vụ hoặc gây tổn thất cho uy tín của Công ty chúng tôi.
 6. Khi người đăng ký đã từng không thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ trong quá khứ.
 7. Khi Công ty xác định là trường hợp đặc biệt không thể tiếp nhận đăng ký.
 8. Trường hợp phương thức thanh toán không thuộc chỉ định của Công ty . (Thẻ ghi nợ – Debit card, hoặc Thẻ tín dụng thanh toán nước ngoài – Credit card,v.v…)
 9. Trường hợp người đăng ký là trẻ vị thành niên, và chưa có sự đồng ý của người đại diện pháp luật.

Điều 10 (Thiết lập hợp đồng cho thuê)

Việc thiết lập hợp đồng sử dụng và thuê thiết bị, là khi người đăng ký dịch vụ hoàn tất thanh toán số tiền theo phương thức đã quy định của Công ty, ngày thiết bị cho thuê sẽ dựa trên nội dung đăng ký mà thiết bị được chuyển phát đi.  ( Bên dưới gọi là “Ngày bắt đầu thuê”)

Điều 11 (Quyền chuyển nhượng,v.v…)

Người ký kết hợp đồng không thể chuyển nhượng trách nhiệm hoặc quyền hạn trên hợp đồng sử dụng cho bên thứ ba.

Điều 12 (Chấp nhận việc đăng ký)

 1. Khi việc đăng ký hợp đồng sử dụng hoàn tất, Công ty chấp nhận sẽ thực hiện theo nội dung đơn hàng nhận được.
 2. Thời điểm chấp nhận nội dung đăng ký, thì cũng là lúc hợp đồng cho thuê được thiết lập.
 3. Ngoài những quy định đã nêu ở Điều 9 (Việc đăng ký thiết bị cho thuê). Tùy thuộc vào nhận định của Công ty, việc đăng ký có thể hoãn hoặc không được chấp nhận. 

Điều 13  (Hủy đặt hàng)

 1. Sau khi thiết lập hợp đồng cho thuê, người ký kết hợp đồng có thể thực hiện việc hủy đăng ký đặt hàng.
 2. Tổn phí hủy đặt hàng được tính như sau
  1. Miễn phí, nếu thông báo trước ngày bắt đầu cho thuê vài ngày trở về trước
  2. Mất 50% phí sử dụng tại thời điểm đăng ký, nếu thông báo vào ngày liền trước ngày bắt đầu cho thuê
  3. Mất 100% phí sử dụng tại thời điểm đăng ký, nếu thông báo từ sau ngày bắt đầu cho thuê

Chương III – Nội dung dịch vụ

Điều 14 (Nội dung dịch vụ)

Nội dung dịch vụ mà Công ty cung cấp sẽ được liệt kê trong các mục sau.

 1. Cung cấp sử dụng cho thuê
 2. Cho thuê thiết bị truyền tin dữ liệu và các phụ kiện đi kèm cần thiết để sử dụng hoặc các nội dung khác cần sử dụng thiết bị
 3. Chuẩn bị sẵn sàng các loại thiết bị khác để thay thế trong trường hợp thiết bị yêu cầu thuê bị hư hỏng

Điều 15 (Thay đổi loại máy thuê – model của thiết bị)

Người ký hợp đồng thuê không được thay đổi loại thiết bị thuê trong thời gian thuê.

 Chương IV  Giá cước thuê

Điều 16 (Giá cước phí sử dụng)

 1. Cước phí sử dụng cho Dịch vụ được quy định trong bảng phụ lục 1 “Cước phí dịch phụ GINZA WiFi Rental” và bảng phụ lục 3 “Các chi phí khác”, chi phí được phát sinh từ ngày bắt đầu thuê.
 2. Công ty sẽ tạm thời tính các chi phí cho người ký hợp đồng như giá cước sử dụng dịch vụ, thuế theo quy định đã thỏa thuận trong Điều khoản gốc, cước phí thanh toán tương ứng với thời gian cung cấp dịch vụ (đối với cước phí tạm thời, các nghĩa vụ thanh toán phát sinh ), người ký hợp đồng sẽ thanh toán tổng chi phí tương đương
 3. Việc tính toán sẽ dựa theo tháng hoặc số ngày trong lịch tương ứng với ngày sử dụng
 4. Công ty sẽ làm tròn phân số nhỏ hơn 1 yên trong kết quả tính toán các cước phí.
 5. Trong thời gian sử dụng dịch vụ, chi phí vẫn sẽ phát sinh bất kể việc quý khách có hay không có sử dụng .
 6. Trong thời gian sử dụng dịch vụ, chi phí vẫn sẽ phát sinh bất kể đường truyền tin có nhận được hay không nhận được trong vùng phủ sóng.
 7. Trường hợp thay đổi thiết bị thuê, sẽ hủy hợp đồng đang sử dụng, và làm lại hợp đồng mới cho thiết bị khác.
 8. Cước phí sử dụng dịch vụ, sẽ có thay đổi theo biến động thị trường v.v… Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông tin đến quý khách theo quy định ở điều 6 (thay đổi nội dung dịch vụ thuê).
 9. Trong trường hợp vẫn chưa xác nhận được việc thanh toán theo kỳ hạn quy định, các chi phí chậm thanh toán sẽ phải trả theo lãi 14.5% năm.
 10. Trong trường hợp vẫn chưa xác nhận được việc thanh toán theo kỳ hạn quy định, các chi phí thủ tục hoặc chi phí liên lạc sẽ được tính thêm vào tổng chi phí người ký hợp đồng phải thanh toán theo quy định ở bản phụ lục số 3 “Các chi phí khác”.

Điều 17 (Phương thức thanh toán v.v…)

 1. Phương thức thanh toán cước phí sử dụng Dịch vụ này về nguyên tắc chỉ thanh toán bằng thẻ tín dụng. (Credit card)
 2. Khi thanh toán cước phí sử dụng Dịch vụ, phải tuân thủ theo các quy định của Cơ quan cấp phát thẻ.
 3. Trong trường hợp người ký kết hợp đồng không thanh toán cước phí sau khi vượt quá số ngày yêu cầu, công ty sẽ gửi thông báo hoặc liên lạc (bên dưới gọi là “Hướng dẫn cước phí chưa thanh toán”) theo các phương thức quy định như bằng văn bản, email, cuộc gọi thoại, trực tiếp đến nơi ở của quý khách (Tuy nhiên, sẽ không chỉ giới hạn ở những điều này.).
 4. Theo quy định tại Điều 16, công ty có thể ủy thác cho bên thứ ba hành vi tiếp nhận và yêu cầu khoản phí thu đối với người ký kết hợp đồng dựa trên nội dung hợp đồng thuê dịch vụ về chi phí sử dụng dịch vụ, chi phí phạt do thanh toán chậm.
 5. Trong trường hợp công ty hoặc cơ quan liên đới có đến gặp trực tiếp người ký kết hợp đồng với mục đích tiếp nhận hành vi và yêu cầu thanh toán cước phí dịch vụ, thì chi phí di chuyển toàn bộ sẽ do người ký hợp đồng thanh toán.

Chương V Thiết bị cho thuê

Điều 18 (Quản lý thiết bị cho thuê)

 1. Người ký kết hợp đồng có trách nhiệm phải duy trì và quản lý tốt thiết bị thuê, các hành vi sau đây không được thực hiện trong thời gian thuê thiết bị.
  1. Chuyển nhượng, bán lại, phân rã các bộ phận, cải tiến, thay đổi, phá hủy, tiêu hủy, làm mất, vết bẩn nổi bật ( dính vào nhãn niêm phong, vết cắt gọt, nhuộm màu v.v..), tách gỡ các nhãn niêm phong đính kèm v.v…
  2. Sử dụng trái phép các nội dung ngoài hợp đồng
  3. Các hành vi thuộc các mục bị cấm được mô tả trong hướng dẫn sử dụng thiết bị thuê mượn
  4. Đem các thiết bị thuê mượn ra ngoài nước Nhật Bản
  5. Hành vi vi phạm Luật kinh doanh điện tử viễn thông, Luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động và các luật hoặc quy định liên quan
 2. Trường hợp Công ty xác nhận được hành vi vi phạm tương ứng ở Khoản 1 đề cập phía trên, Công ty có thể đưa ra các khuyến nghị điều chỉnh và người ký hợp đồng phải tuân thủ.
 3. Trường hợp Công ty xác nhận được hành vi vi phạm tương ứng ở Khoản 1 đề cập phía trên, Công ty có quyền đưa ra khuyến nghị bắt buộc hoàn trả thiết bị, và người ký hợp đồng phải tuân thủ.
 4. Trường hợp Công ty xác nhận được hành vi vi phạm tương ứng ở Khoản 1 đề cập phía trên, Công ty sẽ có thể yêu cầu bồi thường khoản thiệt hạn theo quy định tại Điều 20, và người ký hợp đồng phải hoàn trả khoản chi phí này.
 5. Đối với các thiết bị cho thuê do Công ty cung cấp, vì thiết bị thuộc sở hữu của công ty được cung cấp với hình thức cho thuê, nên tất cả các thông tin quyền bảo hộ thiết bị, thông tin hợp đồng, thông tin sử dụng cũng đều thuộc sở hữu của Công ty chúng tôi.

Vì các lý do trên, ngay cả khí có khai báo từ người ký kết hợp đồng, tình trạng sử dụng thiết bị thuê (bao gồm loại gói truyền thông tin)và nội dung của hợp đồng sẽ không được tiết lộ.
Ngoài ra, sẽ không có thay đổi nào đối với mật khẩu hoặc thông số kỹ thuật của thiết bị được thuê.

Điều 19 (Thiết bị được thuê bị sự cố lỗi, bị lạc mất  v.v…)

 1. Trong trường hợp thiết bị cho thuê hoạt động không bình thường ( bên dưới gọi là sự cố, v.v…), Công ty sẽ hoán đổi thiết bị tương đương hoạt động bình thường.

  Trong trường hợp này, người ký kết hợp đồng hãy thông báo cho Công ty sớm nhất có thể theo phương thức chúng tôi đã quy định riêng, sau đó người ký hợp đồng sẽ gửi thiết bị phát sinh sự cố (bên dưới gọi là thiết bị gặp sự cố) đến địa điểm theo chỉ định từ Công ty.  
  Tuy nhiên, người ký hợp đồng sẽ phải chịu tiền phạt bồi thường cho Công ty nếu thuộc những trường hợp sau đây.
  1. Khi phát hiện sự cố hư hỏng hoặc bị lạc mất là do người sử dụng cố ý hoặc tắc trách
  2. Khi chúng tôi xác định được là sản phẩm không thể sử dụng được do bị thất lạc, hư hỏng, bị dính bẩn ( có bám dính mùi, hoặc các trạng thái khác làm giảm giá trị ban đầu của sản phẩm)
 2. Trường hợp thiết bị cho thuê bao gồm thẻ SIM, thẻ SIM và thiết bị truyền tin dữ liệu nhất định phải đi kèm với nhau để sử dụng, nên ngay cả khi chỉ một phần nào đó bị sự cố lỗi, thì cũng phải hoàn trả lại một bộ hoàn chỉnh.
 3. Trong số các phụ kiện đi kèm thiết bị cho thuê, nếu thẻ SIM phát sinh sự cố lỗi, thì người ký hợp đồng có nghĩa vụ liên hệ và đưa lại thẻ SIM sớm nhất có thể để Công ty chuyển phát lại thẻ SIM khác.
  Trường hợp dưới đây, Công ty sẽ có quyền yêu cầu chi phí cấp phát lại thẻ SIM theo quy định tiền bồi thường khi lạc mất thiết bị cho thuê GINZA WiFi Rental theo bảng phụ lục 2, và người ký hợp đồng có nghĩa vụ thanh toán chi phí này.
 4. Trường hợp giao thiết bị thuê thay thế cho thiết bị đã gặp sự cố lỗi v.v…Công ty sẽ chỉ chuyển phát khi đã nhận lại được bộ thiết bị lỗi trước đó .
 5. Trường hợp sự cố thiết bị xảy ra từ phía Công ty chuyển phát đi, chúng tôi sẽ trao đổi thiết bị thay thế miễn phí.
  Tuy nhiên, trường hợp nếu quá 3 ngày kể từ lúc thiết bị đã đến địa chỉ yêu cầu, Công ty sẽ có lý do để quy trách nhiệm cho người ký hợp đồng mà yêu cầu một khoản phí sửa chữa tại thời điểm thay thế, và người ký hợp đồng có nghĩa vụ phải trả khoản chi phí này.
 6. Nếu có bất cứ đơn vị nào trong bộ thiết bị được hoàn trả lại không thể sửa chữa được, Công ty có thể yêu cầu thanh toán chi phí theo quy định tiền bồi thường khi lạc mất thiết bị cho thuê GINZA WiFi Rental theo bảng phụ lục 2. Theo xác định có thể hay không thể phục hồi từ Công ty , người ký hợp đồng phải tuân thủ điều này.
 7. Nếu có bất cứ đơn vị nào trong bộ thiết bị bị lạc mất, người ký hợp đồng phải có nghĩa vụ thông tin thực tế về việc mất đơn vị thiết bị đó cho Công ty sớm nhất có thể.
  Trong các trường hợp dưới đây,  Công ty có thể yêu cầu thanh toán chi phí theo quy định tiền bồi thường khi lạc mất thiết bị cho thuê GINZA WiFi Rental theo bảng phụ lục 2, người ký hợp đồng phải có nghĩa vụ thanh toán.
 8. Trong trường hợp xảy ra sự cố do thấm nước v.v…, người ký hợp đồng sẽ chi trả theo chi phí miễn giảm có quy định quy định tiền bồi thường khi lạc mất thiết bị cho thuê GINZA WiFi Rental theo bảng phụ lục 2.
  Tuy nhiên , nếu Công ty xác định được sự cố phát sinh là do các hành vi cấm sử dụng trái phép có quy định ở Điều 17, thì Công ty có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định ở Điều 21, và người ký hợp đồng có nghĩa vụ phải thanh toán khoản phí này.  
 9. Trường hợp thiết bị máy phát Wifi bị lạc mất, người ký hợp đồng có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí bồi thường theo quy định tiền bồi thường khi lạc mất thiết bị cho thuê GINZA WiFi Rental theo bảng phụ lục 2.

Điều 20 (Dịch vụ bảo hiểm thiết bị)

Dịch vụ bảo hiểm thiết bị là dịch vụ tùy chọn, miễn giảm một phần chi phí bồi thường khi phát sinh các trường hợp thiết bị cho thuê bị hư hỏng, sự cố, bị ướt- bị ngâm trong nước, bị tổn thất toàn bộ, bị mất cấp, thất lạc trong thời gian quý khách sử dụng dịch vụ .

 1. Dịch vụ này chỉ áp dụng với khách hàng có chọn sử dụng khi đăng ký đơn hàng lúc ban đầu.
 2. Đối tượng của dịch vụ thiết bị chỉ dành riêng cho máy phát wifi.
 3. Trước khi áp dụng dịch vụ miễn giảm, Công ty sẽ thực hiện việc thẩm tra. Nếu kết quả thẩm tra được thông qua, chi phí bồi thường sẽ được miễn giảm một phần.
 4. Trong trường hợp xảy ra sự cố và thiết bị không thể hoạt động bình thường, chúng tôi sẽ đổi hàng miễn phí với chính thiết bị đó hoặc thiết bị tương đương khác. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu chúng tôi xác định là các vết trầy xước không đáng kể hoặc thiết bị hoạt động bình thường.
 5. Trường hợp tìm thấy được thiết bị sau khi đã thanh toán các phí bồi thường do bị đánh cắp, thất lạc trước đó, thì phí bồi thường đã thanh toán sẽ không được hoàn trả lại. Thiết bị đã thuê phải hoàn trả lại.
 6. Trường hợp có sự cố, phải hoàn trả lại thiết bị đã thuê. Chi phí bồi thường sẽ được miễn giảm. Trong trường hợp không hoàn trả lại sản phẩm, sẽ không được miễn giảm dù bất cứ lý do gì.
 7. Trường hợp phát sinh việc bị đánh cắp, thất lạc, nhất định phải nộp lại cho Công ty chúng tôi giấy chứng nhận trình báo mất trộm, thất lạc do cảnh sát Nhật Bản cấp với nội dung chi tiết về việc mất trộm, thất lạc .
 8. Những trường hợp bên dưới sẽ không thuộc đối tượng được miễn giảm chi phí bồi thường.
  1. Các phụ kiện đi kèm thiết bị (adapter, dây cáp, thẻ SIM v.v…) không phải là đối tượng được miễn giảm bồi thường.
  2. Các thiệt hại do người đăng ký thuê cố ý, bất cẩn nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, v.v… gây nên
  3. Các thiệt hại do nhân viên, người sử dụng hoặc người ở cùng hoặc người thân của người đăng thuê cố ý, bất cẩn nghiêm trọng, vi phạm pháp luật,v.v… gây nên
  4. Các thiệt hại do động đất, núi lửa phun trào, bão lũ, hoặc các thảm họa thiên nhiên khác gây nên
  5. Các thiệt hại do sự cố phát sinh khi ở nước ngoài 
  6. Bị mất trộm hoặc thất lạc nhưng không trình báo lên cảnh sát Nhật Bản
  7. Các thiệt hại phát sinh bởi người không có tư cách hoặc vai trò như người ký hợp đồng dù bất cứ lý do gì 
  8. Sau khi đã áp dụng dịch vụ miễn giảm bồi thường, thiệt hại lại phát sinh trong vòng 3 tháng.
  9. Trong cùng 1 tháng( ngày đầu tháng đến cuối tháng), việc miễn giảm bồi thường chỉ áp dụng tối đa cho 3 máy.
  10. Trường hợp không thanh toán chi phí thuê thiết bị
  11. Các thiệt hại do vi phạm, làm sai các hạng mục cấm có ghi chú ở hướng dẫn sử dụng
  12. Trường hợp có các chứng cứ rõ ràng về việc báo sai nội dung nguyên nhân sự cố ở các mục trước

Chương VI Trách nhiệm người ký kết hợp đồng

Điều 21 (Các hạng mục cấm)

Người ký kết hợp đồng không được sử dụng dịch vụ với các hành vi sau

 1. Hành vi xâm phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền, độc quyền thương hiệu hoặc bất cứ quyền nào khác của Công ty hoặc các bên thứ ba
 2. Hành vi vi phạm các điều khoản gốc
 3. Hành vi vi phạm Luật kinh doanh điện tử viễn thông, Luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động và các luật hoặc quy định liên quan
 4. Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp, không tương thích với quy định Công ty

Điều 22 (Tạm dừng sử dụng)

Công ty chúng tôi có thể cho tạm dừng việc sử dụng dịch vụ truyền tin dữ liệu nếu người ký hợp đồng thuộc các trường hợp sau đây

 1. Khi đã quá hạn ngày thanh toán mà vẫn không thể xác nhận được việc thanh toán của người ký hợp đồng cho dịch vụ truyền tin dữ liệu của GINZA WiFi Rental 
 2. Khi xác định được nội dung trên đơn hàng đăng ký thuê dịch vụ của GINZA WiFi Rental không đúng sự thật

Điều 23 (Bồi thường thiệt hại)

 1. Liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thuê, nếu người ký hợp đồng vì lý do nào đó quy đổ trách nhiệm gây ra thiệt hại cho Công ty, thì người ký hợp đồng sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại đó.
 2. Liên quan đến sử dụng dịch vụ thuê, nếu người đăng ký hợp đồng có xảy ra tranh chấp hoặc gây thiệt hại với bên thứ ba, thì người đăng ký hợp đồng sẽ tự chịu trách nhiệm bỏ chi phí và giải quyết.

Trường hợp truy cứu trách nhiệm giữa người đăng ký hợp đồng và bên thứ ba, người đăng ký hợp đồng sẽ tự bỏ chi phí và chịu trách nhiệm giải quyết, Công ty hoàn toàn miễn trách nhiệm.

Chương VII  Chấm dứt hợp đồng

Điều 24 (Hoàn trả thiết bị thuê)

 1. Khi chấm dứt hợp đồng cho thuê, người ký hợp đồng phải hoàn trả lại thiết bị đã thuê
 2. Khi hoàn trả thiết bị thuê, có thể bỏ vào thùng thư, hoặc các hình thức có ký lục lại ngày gửi trả như sử dụng các dịch vụ của bưu điện Nhật Bản như You Packet, Letter Pack, hoặc các dịch vụ vận chuyển ( Vận tải Yamato, Sagawa Express,v.v…) theo ngày đến ngắn nhất được chỉ định
 3. Khi hoàn trả bị thiếu thiết bị hoặc sau hai tuần kể từ ngày kết thúc hợp đồng không nhận được thông tin hoàn trả thiết bị, thì sẽ xem như đã làm mất thiết bị. Chúng tôi sẽ thanh toán theo quy định ở khoản 6, điều 20 ( Thiết bị có sự cố, lạc mất, v.v…)
 4. Thiết bị hoàn trả lại phải giống như trạng thái ban đầu khi quý khách nhận được thiết bị, tương ứng với Điều 19 ( Quản lý thiết bị thuê)  khoản 1 có được nêu ở trên

Trường hợp theo xác định của Công ty, cần thiết phải sửa chữa thiết bị do sự cố, người ký kết hợp đồng phải trả ngay các chi phí sửa chữa theo quy định ở Điều 20 ( Thiết bị cho thuê bị sự cố, thất lạc v.v…), hoặc các chi phí sử dụng theo Điều 7.

Điều  25 (Mua lại thiết bị thuê)

Người ký kết hợp đồng hoàn toàn không được phép mua lại thiết bị thuê. 

Điều 26 (Chấm dứt hợp đồng sử dụng)

 1. Công ty sẽ có thể ngay lập tức chấm dứt hợp đồng nếu người ký hợp đồng rơi vào các trường hợp sau đây
  1. Khi có chứng cứ cho thấy rõ việc phớt lờ không trả, hoặc hành vi chối bỏ trách nhiệm thanh toán hợp đồng sử dụng
  2. Khi có khả năng sử dụng dịch vụ trái với thuần phong mỹ tục hoặc phạm pháp.
  3. Khi sử dụng dịch vụ được cung cấp theo cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên Công ty
  4. Khi vi phạm các nghĩa vụ của người ký hợp đồng theo quy định ở Điều khoản gốc
  5. Khi người ký hợp đồng bị các vấn đề liên quan đến phá sản v.v…
  6. Khi được Công ty xác định có lý do chính đáng cho việc chấm dứt hợp đồng
 2. Theo quy định ở trên, khi Công ty tạm dừng cho sử dụng dịch vụ , chúng tôi sẽ thông báo trước lý do và ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ theo quy định ở Điều 7(Phương thức thông báo).
  Tuy nhiên, nếu trường hợp khẩn cấp hoặc không thể xác định, có thể không thông báo đến người ký hợp đồng
 3. Nếu người ký hợp đồng bị chấm dứt hợp đồng theo Khoản 1 ở trên, thì người ký hợp đồng sẽ phải chịu mọi thiệt hại và trách nhiệm việc chấm dứt hợp đồng
 4. Việc hủy đơn hàng sau khi thiết bị đã gửi đến nơi yêu cầu, ngoại trừ lý do lúc đầu thiết bị gửi đi bị lỗi, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào khác
 5. Khi có chứng cứ cho thấy rõ người ký hợp đồng đã không thanh toán khoản nợ sử dụng dịch vụ trong quá khứ

Chương VII Các quy định khác

Điều 27 (Miễn trách nhiệm)

 1. Công ty sẽ chịu trách nhiệm với người ký kết hợp đồng theo tất cả những gì được quy định trong Điều khoản gốc, vượt ngoài những nội dung trên, như tổn thất lợi nhuận do sử dụng dịch vụ, thiệt hại liên quan đến mất dữ liệu, hoặc các thiệt hại nào khác ( cho dù đó là thiệt hại tài sản hoặc phi tài sản.), Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm dù với bất cứ lý do nào
 2. Tốc độ truyền dữ liệu là một cách thức nỗ lực nhất có thể, vì vậy nó có thể chậm đáng kể tùy thuộc vào thời gian và địa điểm so với tốc độ lý thuyết 
 3. Tốc độ băng thông được điều khiển theo tiêu chuẩn vận hành điều khiển băng thông của công ty truyền thông
 4. Nếu công ty truyền thông hoặc Công ty xác định dịch vụ truyền tin gây trở ngại, giao thức truyền tin sẽ được quy định
 5. Nếu dịch vụ không được cung cấp do trở ngại từ nhà mạng viễn thông, hay do công trình xây dựng,v.v…Công ty sẽ không chịu trách nhiệm gián tiếp hoặc trực tiếp cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh 
 6. Trường hợp một số hoặc tất cả các dịch vụ truyền tin không được cung cấp do tắc nghẽn mạng, quá tải hệ thống, giới hạn băng thông, v.v…chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gián tiếp hoặc trực tiếp cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh 
 7. Người đăng ký sử dụng dịch vụ, phải xác nhận trước khu vực sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi công ty truyền thông, sau khi đã ký kết hợp đồng thuê thiết bị, trường hợp không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ vì lý do ngoài vùng cung cấp phủ sóng, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gián tiếp hoặc trực tiếp cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh
 8. Người ký kết hợp đồng sẽ chấp nhận dịch vụ chuyển phát thiết bị cho thuê theo chỉ định từ công ty chúng tôi. Công ty hoàn toàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu xảy ra việc chậm trễ trong vận chuyển giao hàng (do thiên tai, sự cố, kẹt xe, sắp xếp phân chuyển hàng,v.v…),

Điều 28 (Quản lý thông tin cá nhân)

 1. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, thông tin cá nhân được yêu cầu đưa ra để ký kết hợp đồng,chúng tôi sẽ xử lý một cách thích hợp trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng dịch vụ theo các quy định sau đây
  (1) Để trả lời và tư vấn các câu hỏi liên quan đến dịch vụ v.v…
  (2) Để thực hiện xác nhận danh tính, hướng dẫn giá cước, thanh toán, hướng dẫn thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ, liên hệ tạm dừng cung cấp dịch vụ, chấm dứt hợp đồng, v.v… hoặc hướng dẫn cung cấp các dịch vụ khác
  (3) Để thực hiện các đề xuất bán hàng, đưa ra câu hỏi khảo sát hoặc đưa ra chương trình khuyến mãi v.v….cho các dịch vụ mà Công ty hoặc các công ty liên đới cung cấp
  (4) Để thực hiện phân tích thông tin cho mục đích cải thiện dịch vụ hoặc phát triển các dịch vụ mới của Công ty
 2. Khi thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để cung cấp dịch vụ, công ty chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên công ty ủy thác. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chọn lựa các công ty có đầy đủ khả năng bảo vệ thông tin cá nhân, và thực hiện các biện pháp thích hợp hoặc cần thiết để ký kết hợp đồng bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách
 3. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bê công ty ủy thác hoặc bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của cá nhân đăng ký dịch vụ.Tuy nhiên, các hạng mục đã được quy định theo pháp luật sẽ theo đó mà thực hiện.
 4. Các dữ liệu sử dụng, thông tin duyệt web, thông tin lịch sử v.v… của người đăng ký sử dụng dịch vụ khi sử dụng thuê thiết bị truyền tin dữ liệu sẽ được xử lý hoặc xóa bỏ một cách hợp lý. Công ty không chịu trách nhiệm cho việc quản lý thông tin, xóa mất dữ liệu trong khi sử dụng dịch vụ thuê, hoặc lúc chấm dứt hợp đồng hay đã hoàn trả thiết bị
 5. Để cung cấp các dịch vụ toàn diện từ Tập đoàn của chúng tôi, thông tin cá nhân được cung cấp từ quý khách sẽ được chia sẻ đến công ty mẹ và các công ty liên quan để thực hiện ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ
  (1) Phạm vi thông tin cá nhân được sử dụng
  Trong một số trường hợp, thông tin cá nhân có được có thể được chia sẻ chung, tuy nhiên người dùng chung được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi tối thiểu cho phép để hoàn thành nghiệp vụ ( ví dụ: các dữ liệu cá nhân như tên, họ, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, email, tuổi, giới tính và tất cả các dữ liệu cá nhân cần thiết cho nghiệp vụ được ghi chú ở “ (3)Mục đích sử dụng chung” )
  (2) Phạm vi người dùng chung
  Được chia sẻ sử dụng chung với công ty mẹ công ty TNHH Benefit Japan và các công ty có liên quan
  (3) Mục đích sử dụng
  a. Để hướng dẫn sử dụng các loại dịch vụ, nghiên cứu và phát triển các dịch vụ khác
  b. Để nắm bắt và quản lý các rủi ro khác nhau, để đánh giá cung cấp các loại dịch vụ
  c. Để hoàn thành nghiệp vụ quản lý kinh doanh với vai trò là một công ty thuộc Tập đoàn
  (4) Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
  Đảm trách Giám đốc đại diện Hiroyuki Koga

Điều 29 ( Chế độ tự động cắt hợp đồng)

Xin lưu ý là những nội dung liên quan đến hợp đồng truyền mạng không phải là đối tượng của chế độ tự cắt hợp đồng.

Điều 30 ( Luật áp dụng và thẩm quyền)

 1. Thỏa thuận này là văn bản chính thức tiếng Nhật, luật áp dụng liên quan đến Điều khoản gốc thuộc luật pháp Nhật Bản.
 2. Trong trường hợp liên quan đến thỏa thuận này xảy ra tranh chấp, tòa án địa phương có thẩm quyền  lên Trụ sở chính của công ty chúng tôi là tòa án tài phán duy nhất trong việc xét xử giải quyết.

Điều khoản bổ sung Điều khoản gốc được thực hiện từ ngày 1-2-2020

Phụ lục (Bảng 1) Cước phí dịch vụ GINZA WiFi Rental

 1. Chi phí dịch vụ / chi phí 1 lần sử dụng hợp động được quy định như bên đưới.
Nhà cung cấp đường truyềnMã hiệu thiết bịGiá
SoftBankFS030W(Unlimited)350 yên/ ngày *
SoftBankFS030W(3GB/day)300 yên/ ngày *
Thay đổi tùy theo tình trạng hàng tồn khoThay đổi tùy theo tình trạng hàng tồn kho (100GB/tháng)4527yên /tháng (Chưa bao gồm thuế)

* Giá chỉ áp dụng trong thời gian khuyến mãi

(Bảng 2) Chi phí bồi thường khi làm hư hoặc đánh mất sản phẩm của GINZA WiFi Rental

Thiết bị dẫn Wi-Fi40,000 yên
Thẻ SIM 3,000 yên
Adaptor2,800 yên
Pin3,800 yên
Cáp sạc3,000 yên
Vỏ nhựa lắp pin1,000 yên
Mỗi vật đi kèm khác 500 yên

※ Các vật đi kèm khác: Túi nhựa trong suốt, túi chống sốc cho thiết bị dẫn, sổ tay hướng dẫn , v.v…

(Bảng 3) Các chi phí khác của GINZA WiFi Rental.

Nội dungSố tiền(chưa bao gồm thuế)Ghi chú
Chi phí trả hàng500 yênToàn quốc
Chi phí trả hàng500 yênTrong trường hợp trả hàng theo phương thức khách hàng chỉ định, tiền phí phát sinh trên dịch vụ chuyển phát sẽ do khách hàng quyết toán trả lại cho công ty.

(Bảng 4) Bảo hiểm thiết bị

Giá300 yên/ ngày
(Một máy)
Có sử dụng dịch vụ bảo hiểm thiết bị Có sử dụng dịch vụ bảo hiểm thiết bịKhông sử dụng dịch vụ bảo hiểm thiết bịKhông sử dụng dịch vụ bảo hiểm thiết bị
Bị vỡBị mấtBị vỡBị mất
Miễn chi phí sửa chữa20,000 yên40,000 yên40,000 yên

* Tất cả các chi phí trên đều chưa bao gồm thuế. Thuế tiêu thụ sẽ được tính vào hóa đơn khi thanh toán.